XTEMOS ELEMENTS

PRODUCT GRID WITH AJAX ARROWS

-15%Hot
Close

Đèn chùm đồng 988/18 – Đèn chùm cao cấp – Hội tụ sinh khí (24280)

Được xếp hạng 5.00 5 sao
30.500.000  26.000.000 
-11%Hot
Close

Đèn Chùm Nến 9088/40 (24426)

Được xếp hạng 5.00 5 sao
22.500.000  20.000.000 
-11%
Close

Đèn chùm đồng 9211/15 (24334)

Được xếp hạng 5.00 5 sao
12.200.000  10.800.000 
-5%
Close

Đèn chùm đồng TD12002/8 (24242)

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.000.000  9.500.000 
-7%
Close

Đèn chùm đồng 1081/8 (24402)

Được xếp hạng 5.00 5 sao
9.500.000  8.800.000 
-5%
Close

Đèn chùm đồng LD1263/8 (24266)

Được xếp hạng 5.00 5 sao
9.300.000  8.800.000 
-16%Hot
Close

Đèn chùm đồng 3915/8 (24389)

Được xếp hạng 5.00 5 sao
9.800.000  8.200.000 
-14%
Close

Quạt trần Panasonic F-60TAN (45698)

8.990.000  7.700.000 
XTEMOS ELEMENTS

PRODUCTS WITH LOAD MORE BUTTON

-15%Hot
Close

Đèn chùm đồng 988/18 – Đèn chùm cao cấp – Hội tụ sinh khí (24280)

Được xếp hạng 5.00 5 sao
30.500.000  26.000.000 
-11%Hot
Close

Đèn Chùm Nến 9088/40 (24426)

Được xếp hạng 5.00 5 sao
22.500.000  20.000.000 
-11%
Close

Đèn chùm đồng 9211/15 (24334)

Được xếp hạng 5.00 5 sao
12.200.000  10.800.000 
-5%
Close

Đèn chùm đồng TD12002/8 (24242)

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.000.000  9.500.000 
-7%
Close

Đèn chùm đồng 1081/8 (24402)

Được xếp hạng 5.00 5 sao
9.500.000  8.800.000 
-5%
Close

Đèn chùm đồng LD1263/8 (24266)

Được xếp hạng 5.00 5 sao
9.300.000  8.800.000 
-16%Hot
Close

Đèn chùm đồng 3915/8 (24389)

Được xếp hạng 5.00 5 sao
9.800.000  8.200.000 
-14%
Close

Quạt trần Panasonic F-60TAN (45698)

8.990.000  7.700.000 
XTEMOS ELEMENTS

PRODUCTS CAROUSEL

XTEMOS ELEMENTS

HIGHLIGHTED PRODUCTS

-15%Hot
Close

Đèn chùm đồng 988/18 – Đèn chùm cao cấp – Hội tụ sinh khí (24280)

Được xếp hạng 5.00 5 sao
30.500.000  26.000.000 
-11%Hot
Close

Đèn Chùm Nến 9088/40 (24426)

Được xếp hạng 5.00 5 sao
22.500.000  20.000.000 
-11%
Close

Đèn chùm đồng 9211/15 (24334)

Được xếp hạng 5.00 5 sao
12.200.000  10.800.000 
-5%
Close

Đèn chùm đồng TD12002/8 (24242)

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.000.000  9.500.000 
-7%
Close

Đèn chùm đồng 1081/8 (24402)

Được xếp hạng 5.00 5 sao
9.500.000  8.800.000 
-5%
Close

Đèn chùm đồng LD1263/8 (24266)

Được xếp hạng 5.00 5 sao
9.300.000  8.800.000 
XTEMOS ELEMENTS

PRODUCTS WITHOUT SPACING

-15%Hot
Được xếp hạng 5.00 5 sao
30.500.000  26.000.000 
Close
-11%Hot
Được xếp hạng 5.00 5 sao
22.500.000  20.000.000 
Close
-11%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
12.200.000  10.800.000 
Close
-5%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.000.000  9.500.000 
Close
-7%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
9.500.000  8.800.000 
Close
-5%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
9.300.000  8.800.000 
Close
XTEMOS ELEMENTS

PRODUCTS INFINITY LOADING

-15%Hot
Close

Đèn chùm đồng 988/18 – Đèn chùm cao cấp – Hội tụ sinh khí (24280)

Được xếp hạng 5.00 5 sao
30.500.000  26.000.000 
-11%Hot
Close

Đèn Chùm Nến 9088/40 (24426)

Được xếp hạng 5.00 5 sao
22.500.000  20.000.000 
-11%
Close

Đèn chùm đồng 9211/15 (24334)

Được xếp hạng 5.00 5 sao
12.200.000  10.800.000 
-5%
Close

Đèn chùm đồng TD12002/8 (24242)

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.000.000  9.500.000 
-7%
Close

Đèn chùm đồng 1081/8 (24402)

Được xếp hạng 5.00 5 sao
9.500.000  8.800.000 
-5%
Close

Đèn chùm đồng LD1263/8 (24266)

Được xếp hạng 5.00 5 sao
9.300.000  8.800.000 
-16%Hot
Close

Đèn chùm đồng 3915/8 (24389)

Được xếp hạng 5.00 5 sao
9.800.000  8.200.000 
-14%
Close

Quạt trần Panasonic F-60TAN (45698)

8.990.000  7.700.000