Rơ Le Nhiệt LR2K0302 0.16 – 0.23A

925.000 

Rơ Le Nhiệt LR2K0301 0.11 – 0.16A

753.830 

Rơ Le Nhiệt LR2K0303 0.23 – 0.36A

753.830 

Rơ Le Nhiệt LR2K0304 0.36-0.54A

753.830 

Rơ Le Nhiệt LR2K0306 0.8 – 1.2A

753.830 

Rơ Le Nhiệt LR2K0305 0.54-0.80A

753.830 

Rơ Le Nhiệt LR2K0307 1.2 – 1.8A

753.830 

Rơ Le Nhiệt LR2K0310 2.6 – 3.7A

753.830 

Rơ Le Nhiệt LR2K0312 3.7-5.5A

753.830 

Rơ Le Nhiệt LR2K0314 5.5 – 8A

753.830 

Rơ Le Nhiệt LR2K0316 8-11.5A

753.830 

Rơ Le Nhiệt LR2K0321 10-14A

840.000 

Rơ Le Nhiệt LR2K0322 12-16A

840.000 

Rơ le Nhiệt LR9F5357 30-50A Schneider

6.064.000 

Rơ Le Nhiệt LR9F5367 60-100A

6.448.000 

Rơ Le Nhiệt LR9F5363 48-80A

6.180.700 

Rơ Le Nhiệt LR9F5369 90-150 A

6.717.900 

Rơ Le Nhiệt LR9F5371 132-220A

8.498.000 

Rơ Le Nhiệt LR9F7379 330-500A

14.080 

Rơ Le Nhiệt LR9F7381 380-630A

15.304.520